ALGEMENE VOORWAARDEN

Behoudens uitdrukkelijke afwijking geschieden alle door ons gestuurde offertes en door ons genoteerde bestellingen en gesloten overeenkomsten, enkel volgens de hierna vermelde voorwaarden:1. Op de bestelbonnen, overeenkomsten en/of facturen van de koper/klant vermelde voorwaarden, die in strijd zouden zijn met onderhavige algemene voorwaarden, zijn ons niet tegenstelbaar, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding van onzentwege. Het feit dat de koper de voorwaarden niet ontvangen heeft in zijn wettelijke moedertaal, ontslaat hem niet van de toepassing ervan. De koper kan gebeurlijk op schriftelijke aanvraag de vertaling ervan bekomen. Zo één of meerdere bedingen van onderhavige algemene voorwaarden geen rechtsgeldigheid zouden hebben, of deze verliezen, neemt dit de rechtsgeldigheid van de overige niet weg.


2. Onze offertes zijn niet bindend ten onzen opzichte, wat de prijs ervan betreft, zijn zij slechts geldig voor de duur vermeld in de offerte. Indien geen termijn werd vermeld, geldt een maximum duur van een maand.


3. Behoudens anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief btw. Ingeval na de bestelling, of voor de levering de btw-voet bij de wet, KB of MB gewijzigd wordt, zal de btw-voet eventueel op de offertes, bestelbonnen, facturen vermeld, aan de nieuwe voet aangepast worden.


4. Aanvaarding van de bestelling: - door de koper/opdrachtgever: Ondertekening van deze overeenkomst betekent dat de koper de algemene voorwaarden, het bestek, de prijs kent en dat hij deze aanvaardt. De opdrachtgever zal ze strikt naleven. -door de aannemer: Deze overeenkomst wordt pas definitief wanneer de aannemer de overeenkomst schriftelijk heeft bevestigd. De aannemer verbindt er zich toe alle in het bestek beschreven werken uit te voeren, dit volgens de regels van de kunst en tegen de voorwaarden en prijsopgave van deze overeenkomst. Eventuele weigering van de bestelling door de aannemer geeft de koper in geen geval recht op schadevergoeding. Eventuele verbintenissen aangegaan door vertegenwoordigers en agenten verbinden de aannemer slechts na uitdrukkelijke aanvaarding door hemzelf.


5. Prijsbepaling: De aannemer maakt zijn prijsopgave na inzage van het lastenboek en plan, welke de opdrachtgever ter beschikking stelt. Bij gebrek aan een lastenboek en/of plan, maakt de aannemer zijn prijs op volgens de gegevens welke de opdrachtgever hem verstrekt.


6. De overeengekomen prijs is vast tot drie maand na de ondertekening van de overeenkomst door de opdrachtgever en tijdens de duur van de werken. Wanneer om redenen veroorzaakt door de opdrachtgever de werken later aangevat worden of de werken stopgezet worden, dan worden de prijzen automatisch geïndexeerd volgens de wettelijke normen. Het eenzijdig verbreken van de overeenkomst verbindt de opdrachtgever tot betaling van een forfait schadevergoeding van 15% van het aannemingsbedrag met een minimum van 1115€.


7. Uitvoering van de werken: Water en elektriciteit worden gratis door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Alle in bijgaand bestek beschreven werken worden uitgevoerd volgens de regels van de kunst. De werken worden geleid door een werfleider, aangesteld door de aannemer. De opdrachtgever kan de werfleider verzoeken bepaalde werken niet uit te voeren. Deze worden slechts geschrapt na schriftelijk akkoord tussen de partijen. Meer- en/of minwerken worden verrekend ten opzichte van het bedrag van de overeenkomst. De opdrachtgever aanvaardt het bedrag van de verrekening. Eventuele werken voorafgaand niet gekend door de aannemer of opdrachtgever maar strikt noodzakelijk om verder te kunnen uitvoeren, worden aangerekend aan regieprijzen en zijn ten laste van de opdrachtgever.


8. Leverings- en/of uitvoeringstermijn: Bij alle gevallen van heirkracht, zoals ongevallen, weersomstandigheden, staking, oorlog, lock-out en alle andere onvoorziene gebeurtenissen die onze werken verhinderen of doen sluiten behouden wij ons het recht om de werken uit te stellen, de contracten te verlengen of te verbreken, zonder enige schadevergoeding of verantwoordelijkheid. De klant mag in deze gevallen de aannemingsovereenkomst niet opzeggen en evenmin de werken door een derde laten uitvoeren.


9. De facturaties/betalingen: Al onze facturen zijn contant betaalbaar te Lievegem ter maatschappelijke zetel, zonder korting ten laste van de klant. Bij niet- of te late betaling van de facturen behoudt de aannemer zich het recht om, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de werken stil te leggen. Het bedrag van de onbetaald gebleven facturen zal ter titel van schadevergoeding met 20% op het totale factuurbedraag verhoogd worden. Alle opmerkingen of klachten moeten binnen de 8 dagen na het einde van de werken schriftelijk overgemaakt worden. Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd om van geschillen kennis te nemen.